Registre­rings­vilkår for nyheds­brevet

Hvem er ansvarlig for nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der tilbydes Coop Danmark A/S (CVR-nr. 26 25 94 95), Roskildevej 65, 2620 Albertslund.
Coop Danmark ejer bl.a. butikskæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen Irma A/S, Fakta A/S samt webshoppen coop.dk.
Coop Danmark er ansvarlig for behandlingen af data og udsendelsen af nyhedsbrevet. Uanset om du har tilmeldt dig nyhedsbrevet via Coop Danmarks hjemmeside, eller en af vore butikskæders hjemmesider, bliver de af dig afgivne oplysninger altså lagret centralt hos Coop Danmark.

Hvilke oplysninger skal I bruge?

Hvis du allerede er tilmeldt nyhedsbrevet i én kæde eller ét interesseområde og senere tilmelder dig e-mail-service i en anden kæde eller et andet interesseområde, og du bruger samme e-mail- adresse til de to tilmeldinger, betyder den centrale lagring af dine oplysninger hos Coop Danmark, at du ikke behøver at indtaste dine oplysninger igen.

Hvad bruger I mine oplysninger til?

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet og giver os oplysninger om dig selv, f.eks. dit navn, adresse eller e-mail-adresse, forbeholder vi os retten til at anvende dem. Vi anvender de af dig afgivne oplysninger til at give dig en bedre service, således at du kan modtage nyheder om emner, som interesserer dig og passer til din profil.
Du vil kun modtage tilbud og anden markedsføring og/eller nyheder fra den eller de kæder og/eller de generelle interesseområder, du konkret har tilmeldt dig. Endvidere vil du fra tid til anden modtage en orienterende e-mail, hvis der sker ændringer i forbindelse med nyhedsbrevet (eksempelvis ændringer i mailfrekvensen, ændringer i interesseområderne eller lignende).

Hvor ofte modtager jeg nyhedsbrevet?

Generelt sender vi dig nyhedsbrevet, når vi har noget nyt at fortælle dig inden for de
interesseområder, som du har angivet ved tilmeldingen. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente e-mail alt efter de valgte interesseområder.
Vi tilstræber at begrænse antallet af nyhedsbreve, men desto flere interesseområder, du tilmelder dig, desto oftere vil du modtage et nyhedsbrev. Du kan læse om de enkelte interesseområders udsendelsesfrekvens ved at klikke på det enkelte interesseområdenavn.

Er mine oplysninger sikre og fortrolige?

De oplysninger, vi registrerer om dig, bliver behandlet strengt fortroligt. De vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand.
Dine oplysninger er sikret på den måde, at vi har implementeret tekniske løsninger, der hjælper med at holde dine oplysninger sikre og opdaterede. Desuden er vores databaseserver låst forsvarligt inde og beskyttet af moderne alarmsystemer. Der er ingen adgang fra internettet til vores database.

Kan jeg ændre mine oplysninger eller afmelde mig?

Du kan til enhver tid ændre dine personlige oplysninger eller interesseområder og afmelde dig nyhedsbrevet helt. Du ændrer nemt dine oplysninger eller afmelder dig fra forsiden af nyhedsbrevet.
Forbehold

Der tages forbehold for skrivefejl, manglende leverancer, udsolgte varer, moms- og afgiftsændringer samt tekniske vanskeligheder og nedbrud, der ikke gør det muligt at benytte vores internetservices og modtage nyhedsbrevet.

Regi­stration terms for the newsletter

Who is responsible for the newsletter?

The newsletter is a service offered Coop Danmark A/S (CVR-no. 26 25 94 95), Roskildevej 65, 2620 Albertslund, Denmark.
Coop Danmark owns the retail chains Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma and Fakta.
Coop Danmark is responsible for processing the data and sending the newsletter. Consequently, no matter whether you have signed up for the newsletter via Coop Danmark’s website or the website of one of our chains the data provided by you is stored centrally by Coop Danmark.

Which data do you need?

If you have already signed up for a newsletter in one chain or in one area of interest and then sign up for email service in another chain or another area of interest and you use the same email address for the two sign ups, the central storage of your data by Coop Danmark means that you do not need to enter your data again.

What is my data used for?

When you sign up for the newsletter and give us data about yourself, e.g. your name, your physical address or your email address, we reserve the right to use that data. We use the data submitted by you to give you a better service so that you can receive news on topics, which are of interest to you and fit your profile.
You will only receive offers and other marketing and/or news regarding those chains and/or those areas of interest that you have signed up for. Furthermore from time to time you may receive an explanatory email if there are changes with respect to the newsletter itself (for example changes in mail frequency, changes in areas of interest or similar changes).

How often will I receive the newsletter?

Generally, we will send you the newsletter when we have something new to tell you within the areas of interest that you specified upon registration. So the email frequency will differ depending on the areas of interest you have chosen.
We strive to limit the number of newsletters but the more interests you have signed up for the more often you will receive a newsletter. You can read about the mailing rate of the
individual interest areas by clicking on the name of each of the interest areas.

Is my data secure and confidential?

The data we record about you is kept strictly confidential. It will not be sold or disclosed to third parties.
Your data is secured by our implementation of technical solutions that help keep your data secure and updated. In addition, our database server is securely locked away and protected by modern alarm systems. There is no access from the Internet to our database.

Can I change my data or unsubscribe?

You can change your personal data or chosen areas of interest or unsubscribe the newsletter entirely at any time. You do this very simply from the front page of the newsletter.

Reservations

We make reservations for errors and omissions, delivery failures, sold-out situations, VAT and tax changes and technical difficulties and breakdowns, which make it impossible to use our Internet services and receive the newsletter.